Salukis

SE CH Khalils Tariq Shariar Ibn Jaham
d.o.b 2007-05-17

DK UCH INT UCH NORD UCH SE V-04
Khalils Jaham
INT UCH NORD UCH
Khalils Dahabi Dahaqin
INT UCH NORD UCH
Khalils Sahir Ack-Taz-Eet Schariar
INT UCH NO UCH SE UCH
Khalils Qaruba
SE UCH
Khalils Watiqa Uzma
INT UCH NO UCH SE UCH
Khalils Nazim Hikmet
INT UCH NO UCH SE UCH
Khalils Jasuma
SE LCCH SE UCH
Khalils Libach Fu Libie Scherazade
BE&FR&NL CH DE CH INT UCH SE UCH VDH CH
El-Ubaid's Djoser
EE CH FI UCH INT UCH NO UCH SE UCH
Wallaby's Karram Kiyar
DE CH
El-Ubaid's Anastasia
NO UCH SE UCH
Khalils Gaziya Gabas
FI UCH SE UCH
Khalils Durani Daqiq
SE UCH
Khalils Changrila


SE CH Khalils Zain Zuhair
d.o.b 2009-08-10
 

SE UCH
Al-Shén Sihr Abjad
INT UCH NORD UCH
Rahima's Basir Yashar
INT UCH NORD UCH
Red Hawk's Hischam Al Walid
INT UCH NO UCH SE UCH
Khalils Rahima Scheherazade
Jizbasa' Idu NO UCH
Raphael Royal De Pomuki
Du Ja'Arid Khasi'Ta
El Ubaid's Innana Imar Algazara's Byzanthium US CH
Jen Araby Farouk
US CH
Elysian Fields-Algazara Alcouza
FI UCH LU CH
El-Ubaid's Dignity
EE CH FI UCH INT UCH NO UCH SE UCH
Wallaby's Karram Kiyar
DE CH DK UCH INT UCH LU CH NL CH VDH CH
El-Ubaid's Anastasia